Algemene gebruikersvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Makers van Maastricht

1. Welkom bij Makers van Maastricht!
Welkom bij www.MakersVanMaastricht.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 december 2020 van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Makers van Maastricht worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Makers van Maastricht aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Op de Website worden producten en diensten aangeboden van onafhankelijke verkopers (de”Verkoper”). Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Makers van Maastricht raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Makers van Maastricht kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. Door een Gebruiker kunnen op de Website producten en diensten worden gezocht. Wanneer een Gebruiker een product koopt (de “Koper”) van een Verkoper, gaat Koper een transactie aan met Verkoper.”

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van Makers van Maastricht
Voor enkele categorieën, waaronder Voertuigen, Vakmensen en voor overige diensten gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt. De Koper gaat deze aanvullende gebruiksvoorwaarden rechtstreeks aan met de Verkoper. 


3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen
De diensten van Makers van Maastricht zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 producten en diensten of 100 hyperlinks naar producten en diensten. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Verkopers die een product of dienst plaatsen op de Website  (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Verkopers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Op de databank met producten en diensten rust het databankrecht van Makers van Maastricht. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met producten en diensten op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met producten en diensten herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar producten en diensten op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Makers van Maastricht is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.


6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Klachten omtrent oplichting kunt u melden via de contactoptie getoond op de Contactpagina.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers en/of Verkopers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Makers van Maastricht kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Makers van Maastricht kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Makers van Maastricht of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van reacties; en/of

b. Makers van Maastricht kan een of meerdere producten van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Makers van Maastricht kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Makers van Maastricht, binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid Makers van Maastricht

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Makers van Maastricht;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van producten en diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Makers van Maastricht of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Makers van Maastricht heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.


9. Wijzigingen van de diensten en de Website

Makers van Maastricht kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.


10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Makers van Maastricht heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.


11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Makers van Maastricht kunt u indienen door middel van de contactoptie getoond op de Contactpagina. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 

12. Overige bepalingen

Makers van Maastricht (“Makers van Maastricht”) is gevestigd aan de Batterijstraat 48, 6211 SJ Maastricht, als onderdeel van Coöperatie ZZP Fabriek Maastricht U.A..

Makers van Maastricht is een handelsnaam van ZZP fabriek  Maastricht en heeft BTW nummer NL85300399B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59676663

Makers van Maastricht kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Makers van Maastricht zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Makers van Maastricht gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Makers van Maastricht zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de

Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Makers van Maastricht (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Makers van Maastricht, Boschstraat 45, 6211 AT Maastricht. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven emailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is.

Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Makers van Maastricht is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Makers van Maastricht over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst inzake gebruik van de Website tussen u en Makers van Maastricht en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Makers van Maastricht en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Maastricht bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Makers van Maastricht zich op de bevoegdheid van de rechtbank Maastricht beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.